Dấu Par Avion dạng G12 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục Chợ Lớn 1931-1936


Tại bưu cục Chợ Lớn, có một con dấu riêng dành cho đường thư hàng không từ Sài Gòn tới Marseille, nó được sử dụng trong giai đoạn 1931-1936. Desrousseaux phân loại nó vào dạng G12 với những đặc điểm sau.

DẤU PAR AVION SAIGON-MARSEILLE

Type G12 Desrousseaux

Màu sắc: Đen, xanh

Sử dụng tại bưu cục Chợ Lớn từ 1931-1936

Dấu hàng không Saigon-Marseille G12 Desrousseaux màu đen dùng tại bưu cục Chợ Lớn

Dấu hàng không Saigon-Marseille G12 Desrousseaux màu xanh dùng tại bưu cục Chợ Lớn

Sau khi tiếp nhận thư, bưu cục Chợ Lớn sẽ đóng con dấu Saigon-Marseille lên phong bì. Đôi lúc khi được chuyển ra tới bưu cục Saigon Central, nó lại được đóng dấu par avion Saigon-Marseille một lần nữa, kết quả là có tới 2 con dấu Saigon-Marseille trên phong bì. Con dấu Saigon-Marseille tại bưu cục Saigon Central có hình chữ nhật dài.

Dấu Saigon-Marseille của bưu cục Chợ Lớn và bưu cục Saigon-Central xuất hiện trên cùng một bì thư gửi đi Lyon ngày 11/2/1933

Một bì thư khác cũng được đóng dấu Par Avion Saigon-Marseille tới 2 lần, một tại bưu cục Chợ Lớn, một tại bưu cục Saigon-Central. Ngoài ra còn được dán nhãn hàng không E4 Desrousseaux tại bưu cục Chợ Lớn.

Dấu Saigon-Marseille của bưu cục Chợ Lớn và bưu cục Saigon-Central cùng với nhãn Par Avion dạng E4 Desrousseaux xuất hiện trên cùng một bì thư gửi đi Seine ngày 18/8/1933

Theo tài liệu của Desrousseaux, ông cho rằng con dấu Par Avion này dùng tới năm 1936, nhưn căn cứ theo một số bì thư tôi sưu tập, nó được dùng tới năm 1937.

Bì thư gửi từ bưu cục Chợ Lớn 12/11/1937 sử sụng dấu Par Avion dạng G12 Desrousseaux

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap