Dấu bưu cục Type W2 Desrousseaux


Nhật ấn Type W2 Desrousseaux có đặc điểm giống W1 Desrousseaux nhưng khác ở điểm chữ VIET-NAM và tên bưu cục lớn hơn. Dạng W2 Desrousseaux cũng được sử dụng phổ biến hơn và xuất hiện ở nhiều bưu cục.

NHẬT ẤN TYPE W2 DESROUSSEAUX

VIET-NAM chữ lớn, tên bưu cục chữ lớn | Các chữ cái nằm sát vành ngoài con dấu

BƯU CỤC NAM KỲ

BƯU CỤC TRUNG KỲ

BƯU CỤC BẮC KỲ

Desrousseaux không đề cập tới dạng W2(t) nhưng tôi thấy có tồn tại dấu nhật ấn W2 mà dấu hoa thị 2 bên được thay bằng dấu gạch ngang. “t” viết tắt của từ “traits” trong tiếng Pháp.

TYPE W2(t) DESROUSSEAUX

Dấu hoa thị 2 bên được thay bằng dấu gạch ngang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap