Dấu bưu cục Type G3 Desrousseaux


Nhật ấn dạng G nhưng tên địa danh có kích cỡ lớn hơn được Desrousseaux phân loại thành dạng G3. Loại G3 không sản xuất tại Pháp mà được sản xuất tại địa phương.

NHẬT ẤN TYPE G3 DESROUSSEAUX

Một vòng tròn đơn | Địa danh dùng chữ cái lớn

Vinh | Annam

Hanoi R.P. | Tonkin

Thai-Binh | Tonkin

Dạng G3 còn có G3 (t) với nét gạch ngang 2 bên, “t” viết tắt của từ “traits” trong tiếng Pháp.

DẠNG G3 (t) DESROUSSEAUX

SiemReap-Angkor | Cambodge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap