Dấu nhật ấn không ghi ngày tháng Type C1 Desrousseaux | Loại có chữ Postes et Telegraphes


Đối với các loại dấu nhật ấn tạm thời trước năm 1890, chúng ta phải thêm loại không ghi ngày tháng C1 Desrousseaux có dòng chữ Postes et Telegraphes. Tại Bắc Kỳ, loại dấu C1 được sử dụng tại 4 bưu cục trên tuyến đường đi Lạng Sơn: DAP-CAU, LANG-KEP, PHU-LANG-THUONG, HANOI-PAGODE. Tại Annam, dạng C1 xuất hiện tại bưu cục Tourane. Những bưu cục này mở cửa từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1885 và không có trong kế hoạch bưu chính trước đó.

NHẬT ẤN TYPE C1 DESROUSSEAUX

Loại dấu bưu cục không có ngày tháng

Trên con dấu có dòng chữ Postes et Telegraphes

Tên địa danh nằm ở giữa

Thai-Binh | Annam-Tonkin

POSTES ET TELEGRAPHES

Dap-Cau | Tonkin

POSTES ET TELEGRAPHES

Đối với các con dấu sử dụng tại Tonkin, có hai kiểu chữ “et” và “ET” trong từ POSTES ET TELEGRAPHES”. Trong khi Annam sử dụng dấu “&” thay cho “et” trong từ POSTES ET TELEGRAPHES.

Lang-Kep | Tonkin

POSTES et TELEGRAPHES

Phu Lang-Thuong | Tonkin

POSTES ET TELEGRAPHES

Tourane | Annam – Tonkin

POSTES & TELEGRAPHES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap