Dấu bưu cục Type C1 Desrousseaux | Không ghi ngày tháng


Đối với các loại dấu bưu cục trước năm 1890, chúng ta phải thêm loại không ghi ngày tháng C1 Desrousseaux. Tại Bắc Kỳ, loại dấu này được sử dụng tại 4 bưu cục trên đường đi Lạng Sơn: DAP-CAU, LANG-KEP, PHU-LANG-THUONG, HANOI-PAGODE. Tại Annam xuất hiện tại bưu cục Tourane. Những bưu cục này mở cửa từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1885 và không có trong kế hoạch bưu chính trước đó.

TYPE C1 DESROUSSEAUX

Loại dấu bưu cục không có ngày tháng

Thai-Binh | Annam-Tonkin

POSTES ET TELEGRAPHES

Dap-Cau | Tonkin

POSTES ET TELEGRAPHES

Có hai kiểu chữ “et” và “ET” trong từ POSTES ET TELEGRAPHES” đối với các con dấu sử dụng tại Tonkin. Trong khi Annam sử dụng dấu “&” thay cho “et” trong từ POSTES ET TELEGRAPHES

Lang-Kep | Tonkin

POSTES et TELEGRAPHES

Phu Lang-Thuong | Tonkin

POSTES ET TELEGRAPHES

Tourane | Annam – Tonkin

POSTES & TELEGRAPHES

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap