Dấu nhật ấn tạm thời Type C Desrousseaux | Nhật ấn không ghi ngày tháng


Dạng C Desrousseaux là những nhật ấn tạm thời được sử dụng trong lúc chờ đợi những con dấu được đặt hàng tại Pháp, chúng được dùng cho các bưu cục tại Annam và Tonkin với thời gian sử dụng rất ngắn, chỉ kéo dài một vài tháng. Cho tới nay, dạng C mới chỉ có các con dấu dùng tại Hà Nội, Hải Phòng, Quinhon.

NHẬT ẤN TYPE C DESROUSSEAUX

Loại dấu bưu cục không có ngày tháng

QUI-NHON | ANNAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap