Dấu bưu cục Type E Desrousseaux | Vòng tròn kép cỡ lớn 24-26mm


Dấu nhật ấn dạng E Desrousseaux là loại dấu có 2 vòng tròn, đường kính ban đầu khoảng 24mm, sau tăng lên 26mm. Dạng E có ba loại E1, E2 và E3: trong đó E1 có vòng tròn bên trong là nét liền liên tục; E2 có vòng tròn bên trong là nét đứt nhưng số nét dao động trong khoảng 11-14 nét; E3 cũng có vòng tròn bên trong nét đứt nhưng số nét không nằm trong khoảng 11-14 nét (có thể <11 hoặc >14).

DẠNG E1 DESROUSSEAUX

Kích thuớc 24-26mm

Vòng tròn bên trong nét liền

DẠNG E2 DESROUSSEAUX

Kích thuớc 24-26mm

Vòng tròn bên trong gồm 11-14 nét đứt

DẠNG E3 DESROUSSEAUX

Kích thuớc 24-26mm

Số nét đứt <11 hoặc >14

Trong mỗi loại E1, E2, E3 cũng có các dạng nhỏ hơn, tôi có bài chi tiết riêng về từng loại, còn bài này chỉ mang tính giới thiệu về cách phân loại các dạng từ E1 tới E3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap