Dấu bưu cục Type D Desrousseaux | Vòng tròn kép cỡ nhỏ


Dấu nhật ấn dạng D Desrousseaux là loại dấu có 2 vòng tròn, đường kính từ 22-23mm. Dạng D có hai loại D1 và D2: trong đó D1 có vòng tròn bên trong là nét liền liên tục, D2 có vòng tròn bên trong là nét đứt. Hầu hết những con dấu này được trao cho các văn phòng và bưu cục ở khu vực phía Bắc: Bắc Kỳ , An Nam, Trung Lào và Haut-Lào (Thượng Lào). Cochinchine chỉ có 2 bưu cục sử dụng con dấu D2 gồm: Saigon CAL và Saigon-ChoLon. Dạng D1 được chế tạo tại Pháp trong các năm từ 1883-1885 và 1893-1897; D2 được sản xuất từ năm 1886 đến năm 1893. Dạng D không có tháng biểu thị bằng các con số, tất cả đều biểu diễn bằng chữ cái: JANV, MARS, JUIL, NOV,..

DẠNG D1 DESROUSSEAUX

Kích thuớc 22-23mm

Vòng tròn bên trong nét liền

Sử dụng tại Bắc Kỳ , An Nam, Lào

DẠNG D2 DESROUSSEAUX

Kích thuớc 22-23mm

Vòng tròn bên trong gồm 20 nét đứt

Sử dụng tại Bắc Kỳ , An Nam, Nam Kỳ

Dạng D được đặt tên “vòng tròn kép cỡ nhỏ” là để phân biệt với dạng E có đặc điểm giống y trang dạng D nhưng kích thước lớn hơn (24-26mm).

Loại D1 còn có D1(t), viết tắt của từ “traits” trong tiếng Pháp. Với dạng D1(t) này, có 2 dấu gạch ngang xuất hiện ở 2 bên. Loại này không có nhiều bưu cục sử dụng.

DẠNG D1(t) DESROUSSEAUX

2 dấu gạch ngang xuất hiện ở 2 bên

Trong loại D2 cũng có thêm D2(fl) với hình hoa thị nằm ở hai bên, fl lấy 2 chữ cái đầu của từ “fleurons” trong tiếng Pháp, tiếng Anh là flowers và bông hoa tiếng Việt. Cochinchine có hai bưu cục sử dụng loại dấu này là Saigon CAL, Saigon-ChoLon.

DẠNG D2(fl) DESROUSSEAUX

Dấu hoa thị 2 bên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap