Cước thư Đông Dương giai đoạn 1899-15/4/1906


Giai đoạn 1899-1906, cước thư khá đơn giản với 2 loại cước chính: cước thư gửi đi Pháp và gửi trong Đông Dương áp dụng chung mức 15c; gửi đi các nước UPU mức cước là 25c áp dụng cho mỗi 15 grams.

BẢNG 1: CƯỚC THƯ GIAI ĐOẠN 1899-1906

Quy cách trọng lượng thưTới Đông Dương, Pháp & các thuộc địaCác nước trong liên minh UPU
– Trọng lượng 15 grams15c25c
– Mỗi 15 grams thêm15c25c
– Phí bảo đảm25c25c

Dưới đây tôi xin đưa ra một vài hình ảnh minh họa cho biểu cước thư ở trên:

+ Mức cước 15c áp dụng cho thư gửi trong nước dưới 15g.

Thư gửi từ Cap St Jacques (Bà Rịa Vũng Tàu) năm 1904 có mức cước 15c, áp dụng cho thư trọng lượng <15g

+ Mức cước 30c áp dụng cho thư gửi trong nước từ 15-30g.

Thư gửi từ Sài Gòn tới Châu Đốc năm 1905 có mức cước 30c, áp dụng cho thư trọng lượng 15-30g

+ Mức cước 40c áp dụng cho thư gửi bảo đảm trong nước dưới 15g.

Thư gửi bảo đảm trong nước có mức cước 40c, trong đó 15c cước thư thường dưới 15g, phí bảo đảm 25c

+ Mức cước 15c gửi đi Pháp áp dụng với thư dưới 15g.

Thư gửi đi Pháp ngày 18/9/1904 có mức cước 15c, áp dụng cho thư <15g

+ Gửi bảo đảm đi Pháp mức cước cũng là 40c.

Thư gửi bảo đảm gửi đi Pháp năm 1905 có mức cước 40c, trong đó 15c cước thư thường dưới 15g, phí bảo đảm 25c

+ Mức cước 25c gửi đi các nước UPU.

Cước thư thường gửi từ Sài Gòn tới Argentina năm 1900 có mức cước là 25c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap