Cước thư Đông Dương giai đoạn 1925-1945


Phần này tôi sẽ gộp cước thư từ năm 1925 cho tới khi Việt Minh nắm chính quyền 1945. Giai đoạn 1946-1954 sau khi Pháp tái chiếm một số vùng tôi không đưa ra mức cước giai đoạn này.

BẢNG 1: CƯỚC THƯ ĐÔNG DƯƠNG GIAI ĐOẠN 1925-1945

Giai đoạnTrong nướcPháp & thuộc địaCác nước UPUPhí bảo đảm
Đầu năm 19255 cents5 cents10 cents12 cents
4/9/19255 cents6 cents10 cents15 cents
1/7/19335 cents6 cents15 cents15 cents
8/6/19386 cents7 cents18 cents15 cents
12/6/19396 cents9 cents23 cents15 cents
1/12/19396 cents10 cents25 cents20 cents
Tháng 4/19426 cents 40 cents30 cents
1/12/194310 centsTạm ngừng40 cents30 cents
15/10/194415 cents15 cents40 cents30 cents

Từ đầu năm 1925, cước thư trong nước tăng từ 4 cents lên 5 cents, cước thư gửi đi Pháp & thuộc địa giữ nguyên mức 5 cents, gửi đi các nước UPU giữ nguyên mức 10 cents. Phí bảo đảm tăng từ 7 cents lên 12 cents. Để minh họa cho biểu cước trên, tôi đưa ra một vài ví dụ dưới đây:

Thư bảo đảm gửi đi Pháp trước 4/9/1925 mức cước là 17 cents, trong đó 5 cents là cước thư thường, 12 cents phí bảo đảm

Từ sau tháng 9/1925, cước thư gửi đi Pháp tăng từ 5 cents lên 6 cents. Bì thư dưới đây gửi đi Lyon, Pháp vào 26 tháng 11 năm 1925 nên mức cước là 6 cents.

Thư thường gửi từ Annam tới Lyon, Pháp vào 26/11/1925 có mức cước là 6 cents

Cước thư bảo đảm cũng tăng từ 12 cents lên 15 cents kể từ 5/9/1925 và giữ nguyên mức này cho tới 30/6/1933. Thư bảo đảm gửi đi Pháp lúc này tăng từ 17 cents lên 21 cents.

Cước thư bảo đảm gửi đi Pháp tăng từ 17 cents lên 21 cents từ sau thời điểm 4/9/1925

Cước bảo đảm gửi đi các nước UPU giữ mức 25 cents kể từ 5/9/1925 cho tới 30/6/1933. Trong đó cước thư thường là 10 cents, phí bảo là 15 cents.

Thư bảo đảm gửi từ Đáp Cầu tới Ma Rốc là 25 cents, trong đó cước thư thường là 10 cents, phí bảo đảm là 15 cents

Cước thư thường gửi đi các nước UPU bắt đầu tăng lên 15 cents từ 1/7/1933, trước đó giữ ổn định mức 10 cents kể từ 1920. Nếu cộng thêm cả phí bảo đảm 15c, mức cước tổng cộng là 30 cents.

Thư bảo đảm gửi đi các nước UPU vào 21/11/1933 là 30 cents, trong đó cước thư thường là 15 cents, phí bảo đảm là 15 cents

Cho tới trước ngày 8/6/1938, cước thư thường gửi đi nước ngoài vẫn là 15 cents. Sau thời điểm trên, mức cước tăng lên 18 cents. Bì thư dưới đây được gửi đi Mỹ vào ngày 13/3/1938 nên mức cước vẫn là 15 cents.

Sau một thời gian dài giữ mức ổn định (4/9/1925-7/6/1938), cước thư thường gửi đi Pháp tăng từ 6 cents lên 7 cents. Mức cước này duy trì khoảng 1 năm cho tới 12/6/1939 tăng lên 9 cents.

Từ 8/6/1938, cước thư gửi đi Pháp tăng từ 6 cents lên 7 cents

Cuối năm 1939, cước thư gửi đi các nước UPU bắt đầu tăng lên 25c. Trước đó, có thời gian ngắn khoảng 6 tháng mức cước gửi đi các nước UPU là 23c.

Cước thư gửi đi Mỹ vào 12/9/1940 là 25c

Gần cuối những năm cai trị, cước thư bắt đầu tăng phi mã. Cụ thể cước thư trong nước tháng 12/1943 vẫn là 6 cents, sau đó tăng lên 10 cents rồi 15 cents vào 15/10/1944.

Cước thư nội địa từ Sài Gòn tới Châu Đốc vào 6/6/1940 vẫn là 6 cents
Sau đó tăng lên 10c vào 1/12/1943. Bì thư trên gửi đi ngày 1/6/1944 nên có mức cước 10c
Rồi tăng lên 15 cents vào 15/10/1944. Bì thư trên gửi ngày 25/2/1945 nên có mức cước 15c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap