Cước gửi Papiers d’affaires giai đoạn 1911-1920


Từ năm 1911-1920, biểu cước papiers d’affaires áp dụng như sau:

Vùng/lãnh thổ1911-19131914-1920
Trong Indochine5c mỗi 20g5c mỗi 20g
Pháp & thuộc địa Pháp5c mỗi 20g5c mỗi 20g
Các nước UPU25c cho 250g đầu tiên, 5c mỗi 50g tiếp theo25c cho 250g đầu tiên, 5c mỗi 50g tiếp theo
Các nước không thuộc UPU50c cho 250g đầu tiên, 10c mỗi 50g tiếp theo25c cho 250g đầu tiên, 5c mỗi 50g tiếp theo

Quy cách vật phẩm không có gì thay đổi: Gửi trong Đông Dương, Pháp, thuộc địa Pháp, trọng lượng < 1kg; gửi đi các nước UPU tối đa 2kg; kích thước bề mặt < 45cm², dưới dạng cuộn thì chiều dài không được vượt quá 75cm và đường kính < 10cm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap