Cước gửi Imprimés giai đoạn 1921-1925


GỬI TRONG ĐÔNG DƯƠNG, TỚI PHÁP & CÁC THUỘC ĐỊA

Loại Imprimés & quy cáchFranc | centimePiastre | cent
1. Dưới dạng buộc thành từng gói, số lượng ít nhất 1.000 tờ
– Trọng lượng dưới 20 grams3c0.6 cent
2. Thẻ bầu cử, phiếu bầu cử, bản tin
– Mỗi 25 grams1c0.2 cent
3. Bản in dành cho người mù
– Trọng lượng dưới 20 grams2c0.4 cent
– Trọng lượng từ 20 đến 100 grams3c0.6 cent
– Trọng lượng từ 100 đến 500 grams5c1 cent
– Mỗi 500 grams tiếp theo5c1 cent
4. Imprimés khác với các loại nêu trên
– Trọng lượng dưới 50 grams5c1 cent
– Trọng lượng từ 50 đến 100 grams15c3 cents
– Mỗi 100 grams tiếp theo15c3 cents
5. Thông báo thuế
– Trọng lượng dưới 5 grams1c0.2 cent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap