Cước gửi bưu ảnh giai đoạn 1923-1927


Về cơ bản, cước gửi bưu ảnh trong giai đoạn này không có sự biến động đáng kể, chỉ có một sự thay đổi nhỏ ở giai đoạn về sau 1925-1927 khi mà có thêm một mức cước đối với những bưu ảnh gửi đi Pháp và các thuộc địa có độ dài tin nhắn dưới 5 từ. Giai đoạn trước đó 1923-1924 bưu điện bỏ qua mốc này.

BẢNG 1: GIAI ĐOẠN 1923-1924 CHỈ CÓ 2 LOẠI CƯỚC ĐỐI VỚI BƯU ẢNH

Quy cách bưu ảnh Indochine, Pháp & các thuộc địa Các nước UPU
Tiền Pháp Tiền Đông Dương Tiền Pháp Tiền Đông Dương
Bưu ảnh không kèm lời nhắn 10c 2 cents 30c 6 cents
Bưu ảnh có lời nhắn không hạn chế 20c 4 cents 30c 6 cents

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa:

Cước bưu ảnh gửi đi Thụy Điển năm 1924 là 6 cents, dù lời nhắn dài hay ngắn cũng đều áp dụng chung mức cước 6 cents

Tới năm 1925, bưu điện bổ sung một mức cước cho bưu ảnh có độ dài <5 từ, các biểu cước còn lại vẫn giữ nguyên không thay đổi.

BẢNG 2: CƯỚC GỬI BƯU ẢNH GIAI ĐOẠN 1925-1927

Quy cách bưu ảnhĐông Dương
Centimes | Cents
Pháp & Thuộc địa
Centimes | Cents
Các nước UPU
Centimes | Cents
Bưu ảnh không kèm lời nhắn10c | 2 cents10c | 2 cents30c | 6 cents
Bưu ảnh có độ dài lời nhắn <5 từ (*)10c | 2 cents15c | 3 cents30c | 6 cents
Bưu ảnh có lời nhắn không hạn chế20c | 4 cents20c | 4 cents30c | 6 cents

(*) Không tính ngày tháng và chữ ký của người gửi, không tính địa chỉ người nhận.

Ví dụ về bưu ảnh không kèm lời nhắn.

Bưu ảnh gửi đi Pháp năm 1925 chỉ có địa chỉ người nhận, không có lời nhắn đi kèm nên mức cước là 2 cents

Ví dụ về bưu ảnh có độ dài lời nhắn <5 từ.

Bưu ảnh trên tin nhắn chỉ có 2 từ, ngày tháng “Langson de 17/7/1927” và chữ ký ở dưới cùng không tính. Do vậy mức cước là 3 cents gửi đi Pháp

Ví dụ về bưu ảnh có lời nhắn không hạn chế.

Bưu ảnh này cũng gửi đi Pháp vào năm 1925 nhưng độ dài lời nhắn >5 từ nên mức cước là 4 cents

Ví dụ về bưu ảnh gửi đi các nước UPU.

Bưu ảnh gửi đi Italy năm 1926, dù tin nhắn dài hay ngắn mức cước sẽ là 6 cents

One thought on “Cước gửi bưu ảnh giai đoạn 1923-1927

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap