Công ước Berne 27/1/1876 và sự gia nhập UPU của Nam Kỳ


Sau khi đạt được thỏa thuận tại Berne ngày 27/1/1876, Cochinchine và nhiều thuộc địa Pháp được trở thành thành viên của UPU kể từ ngày 1/7/1876. Trước đó, Luật ban hành tại Pháp ngày 3/8/1875 đã chấp thuận các điều khoản trong hiệp ước liên minh UPU được đưa ra tại vòng đàm phán Bern ngày 9/10/1874. Còn trong Mục 1, Thông tư số 202 của Bộ Tài chính; Bộ Hải quân và Thuộc địa có nêu thời điểm gia nhập UPU của Nam Kỳ được tôi tô màu dưới đây.

Cũng trong thời điểm này, một Nghị định của Tổng thống Pháp ban hành ngày 4 tháng 5 năm 1876 ấn định các khoản phí áp dụng cho thư từ đến từ các thuộc địa của Pháp và Đông Ấn thuộc Anh như dưới đây, nó có hiệu lực tại các nước thuộc địa từ 1/7/1876.

BIỂU CƯỚC BƯU CHÍNH TRONG NGHỊ ĐỊNH KÝ NGÀY 4/5/1876

Nam Kỳ trở thành thuộc địa của Pháp kể từ ngày 15/3/1874, đó là vì sao Nam Kỳ được gia nhập liên minh UPU năm 1876 còn các xứ khác: Bắc Kỳ, An nam, Cao Miên thì không vì tính chất là xứ bảo hộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap