In đè đNH | Tờ đóng dấu nhật ấn có tem in đè tiền ngân hàng

Thời điểm những năm 50 hoàn cảnh còn khó khăn, không có sẵn phong bì để có thể dán tem lên, người chơi đã dán những mẫu tem lên một trang giấy rồi đóng dấu nhật ấn lên để giữ lại sưu tầm. Đây cũng là nguồn tư liệu tin cậy để tham khảo bởi những tem in đè đóng …

Xem bài viết
Share via