Cartes de Visite | Cước gửi bì thư mở không dán giai đoạn 1923-1925


Giai đoạn 1923-1925 quay lại mốc 5 từ, theo đó bổ sung thêm 1 dòng cước phí đối với những bì thư mở không dán có số lượng từ 1-5 từ.

Quy cáchIndochinePháp & thuộc địa
Danh thiếp trong phong bì mở mà không có bất kỳ từ nào5c | 1cent [1]5c | 1cent
Từ 1 đến 5 từ15c | 3 cents15c | 3 cents
Trên 5 từ trong phong bì mở hoặc đóng20c | 4 cents25c | 5 cents

[1] Tỷ giá quy đổi 1 cent Đông Dương = 5c Pháp trong giai đoạn 1923-1925.

Carte de visite gửi từ Qui Nhơn tới Chợ Lớn ngày 15/2/1923 có mức cước 1 cent

Giá mặt in đè 2 cents ở năm 1923 chỉ còn được tính một nửa giá mặt do tỷ giá cent/centime tăng gấp đôi từ 1:2,5 lên 1:5.

Cước gửi carte de visite năm 1923 là 1 cent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap