Cartes de Visite | Cước gửi bì thư mở không dán giai đoạn 1921-1922


Giai đoạn 1921-1922 bãi bỏ cách tính cước dựa theo mốc 5 từ, theo đó chỉ còn cách tính cước theo có từ hoặc không có.

Quy cáchIndochinePháp & thuộc địa
Danh thiếp trong phong bì mở mà không có bất kỳ từ nào5c | 1cent [1]5c | 1cent
Với một hoặc nhiều từ20c | 4 cents25c | 5 cents

[1] Tỷ giá quy đổi 1 cent Đông Dương = 5c Pháp trong giai đoạn 1921-1922.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap