Cartes de Visite | Cước gửi bì thư mở không dán giai đoạn 1918-1920


Kể từ năm 1918, tôi bắt đầu thấy có biểu cước đối với bì thư mở không dán Carte de Visite, bưu điện cũng cho phép dùng lời nhắn trên tấm danh thiếp nhưng không được quá 5 từ.

Quy cáchIndochinePháp & thuộc địa
Danh thiếp viết tay từ 1 đến 5 từ5c | 2 cents [1]10c | 4 cents
Danh thiếp không có chữ viết tay5c | 2 cents5c | 2 cents

[1] Tỷ giá 1 piastre/cent Đông Dương = 2.5 franc/centime Pháp từ 1918 tới 15/9/1920.

Không thấy có biểu cước gửi đi nước ngoài trong giai đoạn này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap