Bưu cục Cochinchine | Bưu cục nông thôn – Postes Rurales


Bưu cục thời Đông Dương phân cấp thành 3 loại:

  • Bưu cục cấp 1 tại trung tâm của đô thị, thành phố;
  • Bưu cục cấp 2 tại các huyện lị;
  • Bưu cục cấp 3 hay còn gọi là bưu cục nông thôn tại các vùng xa ở làng xã.

Dưới đây là danh sách các bưu cục nông thôn ở Cochinchine – Nam Kỳ:

PROVINCE DE BACLIEU

Hoabinh | Kanhoa | Lachoa | Namcan | Thoibinh | Vinhphuoc

PROVINCE DE BARIA

Datdo | Longdien | Longgian | Longlap | Longthanh | Myxuan | Xuyenmoc

PROVINCE DE BENTRE

Baoan | Baoduc | Baohuu | Baokhanh | Baoloc | Baongai | Baophuoc | Baothanh | Baothuan | Baotri | Minhdao | Minhdat | Minhhue | Minhly | Minhphu | Minhquoi | Minhthuan | Moncay (1950) | Thanhphu | Thantri

PROVINCE DE CAN THO

Bencat | Binhthuy | Caivon | Caunhiem | Dongphu | Dongthanh | Giaixuan | Hanhtan | Laghi | Laithanh | Loantan | Mykhanh | Mytruong | Ngailo | Ngaitu | Nhulong | Nhonnghia | Phongdien | Phonghoa | Phuhuu | Phumydong | Phutu | Songmy | Tanhoatay | Tanhung | Tanluoc | Tanquoi | T(h)anthanhdong | Tanthoi | Thanhloi | Thanhhung | Thoian | Thoihang | Thoilai | Thoilong | Thuongphuoc | Tranoc | Truongphuoc | Truonglong | Truongthanhson | Xano

PROVINCE DE CHAUDOC

Binhmy | Hongnghu | Myduc | Phuhuu | Thidam | Thoison | Vinhthanhtrung

PROVINCE DE CHOLON

Anlac | Bahom | Benluc | Binhchanh | Binhdien | Chotram | Goden | Longtrach | Phulac | Phulam | Rachdao |Rachkien | Tanlan

PROVINCE DE GO CONG

Dongson | Longhuu | Tanghoa | Tannientay | Vinhloi

PROVINCE DE LONGXUYEN

Anhoa | Anphong | Anphu | Anthanh | Binhgduong | Binhhoa | Binhthanh | Binhthuy | Caudang | Dinhyen | Hoabinhthanh | Longdien | Longkien-A | Longkien-B | Kienan | Mychanh | Myhoa | Myhoahung | Myhoidong | Myhung | Myhuong | Myluong | Myphuoc | Mythanh | Nhonan | Phuhoa | Phunhuan | Tanbinh | Tanlocdong | Tanphu | Tanthang | Tanthuandong | Thanhhoatranh | Vamcong | Vinhchanh | Vinhhanh | Vinhphu | Vinhtrach

PROVINCE DE MYTHO

Anhuu | Binhchanh | Caithia | Etoile de canaux | Kimson | Luongphu | Phuan | Phumy | Tandinh | Tanhiep | Tanthach | Vinhkim | Thanh-Hung

PROVINCE DE RACHGIA

Apluc | Bennhut | Hoaan | Hoaluu | Minhluong | Vinhthuong | Vithanh

PROVINCE DE SADEC

Anbinh | Antich | Datset | Longhau | Longhung | Mygai | Mytho | Myxuong | Phunhuan | Tamthon | Tanantrung | Tandong | Tankhanh | Tankhanhtay | Tanloc | Tanvinhhoa | Vinhphuoc | Thinthoi

PROVINCE DE SOCTRANG

Banglong | Anthanhnhi | Bothao | Chauhung | Hoatu | Lichtra | Lichhoithuong | Nangren | Phuno | Tanlich | Thanhphu | Thanhthoi | Thoihung | Xuanhoa

PROVINCE DE GIADINH

Annhontay | Annhonxa | Anthit | Badien | Baqueo | Binhkhanh | Binhly | Binhphuoc | Cailon | Cangiou | Dian | Giongongto | Godua | Govap | Longhau | Longkien | Nhabe | Nhuanduc | Paris-Tamqui | Phuocmy | Phuto | Phuxuandong | Quangtre | Rachdua | Tamthon | Tangphu | Tandong | Tanphutrung | Thanhphuoc | Trunglap | Truongloc | Tuythang | Vinhcu | Vinhloc | Xommoi

PROVINCE DE TANAN

Anninhha | Anninhthuong | Cuucuha | Cuucuthuong | Hunglong | Mochoa | Thanhhoiha | Thanhhoithuong | Thanhmucha | Thanhmucthuong

PROVINCE DE TAYNINH

Godauha

PROVINCE DE TRAVINH

Achac | Baixan | Bangda | Base | Basi | Batieu | Binhhoa | Canglong | Daidu | Domhau | Hieutu | Huyenan | Huyenthanh | Khanhloc | Macbay | Lacthanh | Nguuson | Nguyetlang | Nhuennhi | Olac | Phulong | Phuphong | Phuthach | Thuanthanh | Vangcuu

PROVINCE DE VINHLONG

Anmuong | Anhoi | Bake | Chanhhoa | Hieumon | Nhieuthuan | Hoiluong | Hunghoa | Hunglong | Longan | Longdinh | Longho | Mydien | Ngatu | Nhonphu | Phuhau | Phuocthanh | Phuocthuy | Phuphong | Tanlonghoi | Tanngai | Tanthieng | Thiengduc | Trungdien | Trunghung | Trungngai | Tanthanh

TYPE VIETNAM MODERNE

Cantho, Phunghiep | Giadinh, Hocmon | Chaudoc, Tinhbien | Tanan, thuthua | Tayninh, Godauha | Thudaumot, Bencat | Vinhlong, Cainhum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap