Bưu cục Cochinchine | Bưu cục cấp 2


Bưu cục thời Đông Dương phân cấp thành 3 loại:

  • Bưu cục cấp 1 tại trung tâm của đô thị, thành phố;
  • Bưu cục cấp 2 tại các huyện lị;
  • Bưu cục cấp 3 hay còn gọi là bưu cục nông thôn tại các vùng xa ở làng xã.

Dưới đây là danh sách các bưu cục cấp 2 ở Cochinchine – Nam Kỳ:

Bưu cục cấp 1Bưu cục cấp 2VùngThời gian
MyThoAnHoaConchinchine1887-1945
GiaDinhAnNhonTayConchinchine1939-1945
TraVinhAnTruongConchinchine1900-1932
TraVinhBacTrangConchinchine1882-1932
TraVinhBaDong
Ba-Dong
Ba-Don
Ba Don
Conchinchine1899-1932
1930
1924-1940
1940
SocTrangBayXau
BaiXao
BaiXau
Conchinchine1884-1975
1904
1920, 1928-1943, 1956
VinhLongBakeConchinchine1882-1918
GiaDinhBanc De CorailConchinchine1894
SocTrangBang-LongConchinchine1922-1929
BenTreBaoTri
BaTri
Conchinchine1882-1945
1908-1930
ThuDauMotBenCatConchinchine1894-1954
ChoLonBenLucConchinchine1882-1927
ThuDauMotBenSucConchinchine1940-1945
MyThoBinh-DaiConchinchine1935-1945
LongXuyenBinhHoaConchinchine1882-1886
GiaDinhBinhPhuocConchinchine1922-1932
ChoLonBinhTayConchinchine1896-1898
CanThoBinhThuyConchinchine1925-1932, 1940-1945
ThuDauMotBuDopConchinchine1919-1955
MyThoCaiBeConchinchine1882-1946
MyThoCaiLayConchinchine1882-1975
BenTreCai-MonConchinchine1895-1945
VinhLongCai-Nhum
CaiNhum
Conchinchine1882-1945
1928-1945
CanThoCaiTangConchinchine1902-1975
SaDecCaiTauHaConchinchine1923-1945
BacLieuCaMauConchinchine1883-1945
ChoLonCan-DuocConchinchine1899-1975
ChoLonCanGiocConchinchine1886-1967
GiaDinhCanGiouConchinchine1882-1912
TraVinhCangLongConchinchine1939-1945
SaDecCaoLanhConchinchine1918-1925, 1928-1946
BaRiaCap-PhareConchinchine1889-1906
CanThoCau-KeConchinchine1900-1975
TraVinhCauNganConchinchine1895-1952
ThuDauMotChanh-Luu
ChanhLuu
Conchinchine1940-1945
1944
MyThoChoGao
ChoGao-Bac
Conchinchine1929-1934
VinhLongChoLac
ChoLach
Conchinchine1882-1945
1929-1944
LongXuyenChoMoi-LongXuyen
ChoMoi LongXuyen
Conchinchine1912-1975
1932-1948, 1950-1952
ThuDauMotChonTangConchinchine1940-1945
ChoLonChoQuanConchinchine1908-1945
BienHoaChua-Chan
Chua Chan
ChauChan-GiaRay
Conchinchine1902-1945
1928-1934
1942
GiaDinhCuChiConchinchine1903-1945
LongXuyenCuLaoGien
CuLao-Gieng
CuLaoGieng
Conchinchine1900-1948
1918-1923
1932-1943
SocTrangDaiNgaiConchinchine1884-1945
SaDecDatSetConchinchine1914-1928
ThuDauMotDauTieng
Dau-Tieng
Conchinchine1939-1965
1943
ChoLonDucHoaConchinchine1915-1945
HaTienDuongDongConchinchine1915-1945
HaTienGiang-Thanh
GiangThanh
Conchinchine1907-1932
1943
RachGiaGiong-RiengConchinchine1940-1945
BenTreGiong-TromConchinchine1919-1945
TayNinhGoDauHaConchinchine1925-1932
ChoLonGoDenConchinchine1865-1866
GiaDinhGoVapConchinchine1882-1883, 1954-1975
ChoLonHiepHoaConchinchine1938-1946
TraVinhHoaBinhConchinchine1889-1890
GiaDinhHocMonConchinchine1882-1954
HaTienHong-ChongConchinchine1892-1932
ThuDauMotHon-Quan
HonQuan
Conchinchine1909-1975
1909-1917, 1928-1945
SocTrangKe-AnConchinchine1932-1945
SocTrangKeSachConchinchine1917-1932
ThuDauMotLaiThieuConchinchine1899-1975
SaDecLaiVungConchinchine1885-1932, 1940-1945
LongXuyenLapVo
Lap-Vo
Conchinchine1911-1975
1942-1943
ThuDauMotLocNinh
Loc-Ninh
Conchinchine1914-1975
1947
BaRiaLongHaiConchinchine1927-1945
RachGiaLongMyConchinchine1908-1945
?Long-HoaConchinchine1952
SocTrangLongPhuConchinchine1929-1936
BaRiaLongThanh
Long-Thanh
Conchinchine1882-1975
1909
VinhLongMang-ThitConchinchine1885-1891
BenTreMo-Cay
MoCay
Conchinchine1869-1871, 1878-1950
1900, 1916-1925
LongXuyenMyLuongConchinchine1948-1975
?MyTraConchinchine1914-1918
GiaDinhNhaBeConchinchine1885-1898
LongXuyenNui-Sap
NuiSap
Conchinchine1897-1900, 1902-1909, 1911-1952
1929-1944, 1952
?Nuoc-XuoalConchinchine1887-1889
CanThoO-MonConchinchine1901-1975
BacLieuPhong-Thanh
PhongThanh
Conchinchine1919-1945
1930-1942
SocTrangPhu-Loc
PhuLoc
Conchinchine1898-1929
1928
CanThoPhuNghiepConchinchine1914-1952
BaRiaPhuoc HaiConchinchine1931-1944
BienHoaPhuocHoaConchinchine1943-1944
BienHoaPhuoc-Long
PhuocLong
Conchinchine1922-1945
1923-1931
CanThoRach-Goi
RachGoi
Conchinchine1909-1935
1929-1943
ChoLonRachKienConchinchine1917-1927
VinhLongTamBinhConchinchine1918-1945
ChauDocTanChauConchinchine1882-1975
MyThoTanHiepConchinchine1889-1928
BienHoaTan-Huyen
TanUyen
Conchinchine1895-1945
1927-1931
BenTreThanh-Phu
ThanhPhu
Conchinchine1920-1932
1931-1945
SocTrangThanhTriConchinchine1929-1945
LongXuyenThoi-ThuanConchinchine1902-1932
LongXuyenThotNotConchinchine1902-1975
GiaDinhThuDucConchinchine1882-1975
TanAnThu-Thua
Thu Thua
Conchinchine1927-1954
1928-1945
TraVinhTieuCanConchinchine1887-1945
ChauDocTinh-Bien
TinhBien
Conchinchine1882-1884, 1895-1949
1928
ChoLonTong-KeouConchinchine1863-1882
TraVinhTraCuConchinchine1887-1945
TayNinhTrangBang
TranBang
Conchinchine1863-1868, 1882-1975
1909
BienHoaTrangBomConchinchine1939-1960
?Trang-ChauConchinchine1935
CanThoTraOnConchinchine1875-1877, 1882-1975
ChauDocTriTonConchinchine1897-1949
BacLieuVinhChauConchinchine1921-1975
ChauDocVinhLacConchinchine1884-1889
VinhLongVungLiemConchinchine1882-1945
BienHoaXuanLoc
Xuan-Loc
Conchinchine1917-1975
1950

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap