Bưu cục Cochinchine | Bưu cục cấp 1


Bưu cục thời Đông Dương phân cấp thành 3 loại:

  • Bưu cục cấp 1 tại trung tâm của đô thị, thành phố;
  • Bưu cục cấp 2 tại các huyện lị;
  • Bưu cục cấp 3 hay còn gọi là bưu cục nông thôn tại các vùng xa ở làng xã.

Dưới đây là danh sách các bưu cục cấp 1 ở Cochinchine – Nam Kỳ:

Bưu cụcVùngThời gian
BacLieuConchinchine1884-1975
BaRiaConchinchine1863-1960
BenTre
BenTre A
Conchinchine1871-1960
1930
BienHoaConchinchine1863-1975
CanTho
Can-Tho
Conchinchine1877-1975
1924-1934
ChauDocConchinchine1867-1975
ChoLon
Cho-Lon
ChoLon.A
ChoLon BinhTay
ChoLon-BinhTay
Conchinchine1865-1960
1932-1935
1928, 1949-1960
1898-1960
1898-1924
GiaDinhConchinchine1883-1975
GoCongConchinchine1863-1975
HaTienConchinchine1873-1975
LongXuyenConchinchine1874-1975
MyTho
MiTho
Conchinchine1863-1975
1903-1908, 1940
RachGiaConchinchine1873-1975
SaDecConchinchine1867-1975
SocTrang
Soc Trang
Conchinchine1873-1960
1950-1951
TanAnConchinchine1866-1975
TayNinhConchinchine1863-1975
ThuDauMot
Thu-Dau-Mot
Conchinchine1867-1960
1935-1936
TraVinhConchinchine1868-1960
VinhLongConchinchine1869-1975

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap