Bưu cục Annam | Bưu cục nông thôn – Postes Rurales

Bưu cục thời Đông Dương phân cấp thành 3 loại:


  • Bưu cục cấp 1 tại trung tâm của đô thị, thành phố;
  • Bưu cục cấp 2 tại các huyện lị;
  • Bưu cục cấp 3 hay còn gọi là bưu cục nông thôn tại các vùng xa ở làng xã.

Dưới đây là danh sách các bưu cục nông thôn ở Annam – Trung Kỳ:

PROVINCE DE HATINH

Chothuong | Giahoi | Hatan | Kiemich | Kyanh | Nhamxa | Phutrach | Quangchien | Thanhluyen | Traonh | Tuantuong | Vyvien | Quan-Phuong-Ta

PROVINCE DE QUANGNAM

(không có bưu cục nông thôn)

RESIDENCE DU HAUT-DONNAI

Fimngai

PROVINCE DE KHANHHOA

Vangia | Hoatan

PROVINCE DE NGHEAN

Hahau | Caugiat | Cho-Dzua | Coba | Cualo |Hoangmai | Tienyen | Tramlui | Vuliet | Xadvai | Yencac | Yenly | Yenthai | Cho-Si

PROVINCE DE BINHTHUAN

Phanthiet | Anlam | Binhlam | Binhtien | Camhai | Binhthanh | Dainam | Hanhlam | Khanh-Thien | Rimngoc | Kimthanh | Longduong | Laian | Phulong | Tamhai | Tamtan | Tanxuan | Thanghai | Thoai gian | Thienmy | Tiengchanh | Tienkhang | Vankhe | Vinhdo |  Xuanlong | Xuanyen

PROVINCE DE QUANGBINH

Botrach | Cocang | Colieu | Damthuy | Dongle | Kimlu | Latrong | Leson | Minhle | Myduc | Phucou | Quidat | Roon (sau này về Thanh Hóa) | Tanap | Thuantrach | Thuloc | Thuonglam | Vanla | Xuandao | Hoan(h)lao

PROVINCE DE QUANGNGAI

Nghiabinh | Nghiachang | Nghiahanh | Nghiahoa | Nghialoc | Nghiamy | Nghiason | Nghiaquan | Nghiatra | Nghiatrach | Hakhe

PROVINCE DE QUANGTRI

Antien | Calu | Camlo | Dongha | Hailang | Hathuong | Hienluong | Honxa | Khesanh | Kimlung | Sonlam | Tribao | Tungluat | Vinhlai | Vungkho

PROVINCE DE PHUYEN (SONGCAU)

Songcau | Binthanh

PROVINCE DE THANHHOA

Baithuong | Bannameo | Bimson | Caomat | Codo | Conom | Dolen | Hanloc | Hoanghoa | Mynhkhoi (Minhcoi) | Namduong | Ngason | Ngocgiap | Nhuxuan | Nongcong | Phongy | Phucdo | Roon (trước đó thuộc về Quảng Bình) | Quangduong | Quangxuong | Thachthanh | Thilong | Vantrai | Vinhlong | Yendinh | Yenthai

PROVINCE DE  THUATHIENHUE

Baovinh | Caodoixa | Duongmo | Halang | Niempho | Phuloc | Quangdien | Vudien | Vuongthuy | Laian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap