Dịch vụ bưu chính nông thôn hình thành từ 1907


Từ năm 1907, Tổng Thanh tra Viallet, với sự giúp đỡ của Giám đốc đương nhiệm đã tiến hành việc lắp đặt bưu điện nông thôn, bao gồm cả việc chuyển thư và phân phối thư từ. Cư dân vùng nông thôn trước đây chỉ có thể nhận được tại bưu điện, thường được cài đặt ở thủ phủ của tỉnh, những con tem cần thiết cho việc đóng khung thư từ của họ. Họ cũng có nghĩa vụ phải đi thu thập những lá thư dành cho họ từ văn phòng này.

Tuy nhiên, ở tất cả các tỉnh đều có một dịch vụ bưu chính chính thức, được tổ chức với các xe điện. Sau này chịu trách nhiệm đảm bảo việc vận chuyển thư từ trao đổi giữa các cơ quan hành chính khác nhau.

Việc phân phối hợp lý hơn các loại xe điện này và việc giảm số lượng của chúng, đã khiến cho ở một số tỉnh nhất định có được khả năng giúp tuyển dụng các đại lý có trình độ học vấn cao hơn và mang lại lợi ích cho người dân bản địa nông thôn mà không phải tăng chi tiêu, những lợi thế có được bởi các thị trấn hoạt động của dịch vụ bưu chính.

Dịch vụ này đã được cài đặt ở các tỉnh khác nhau của đồng bằng Bắc Kỳ và ở Nam Kỳ; các thử nghiệm đã được thực hiện ở Campuchia, Lào và An Nam, nơi các phương tiện hành động chậm hơn, đã mang lại ít kết quả đáng kể. Tuy nhiên, tổ chức này thành công nhất ở hầu hết các tỉnh và sự mở rộng của nó tương ứng với sự gia tăng đáng kể số lượng thư từ người bản xứ gửi đến. Mục tiêu theo đuổi sẽ không thực sự đạt được cho đến khi nền giáo dục được phổ biến đầy đủ, những người dân ở nông thôn sẽ hiểu được tất cả những lợi thế mà họ có thể có được từ cơ sở giáo dục này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap