Dấu nhật ấn tạm thời Type C Desrousseaux | Nhật ấn không ghi ngày tháng

Dạng C Desrousseaux là những nhật ấn tạm thời được sử dụng trong lúc chờ đợi những con dấu được đặt hàng tại Pháp, chúng được dùng cho các bưu cục tại Annam và Tonkin với thời gian sử dụng rất ngắn, chỉ kéo dài một vài tháng. Cho tới nay, dạng C mới chỉ có các con dấu dùng …

Xem bài viết

Nhật ấn chính quyền Bảo Đại | Type V1 Desrousseaux

Nhật ấn dạng V nhưng có dấu hoa thị hoặc gạch ngang 2 bên được Desrousseaux phân loại vào dạng V1. NHẬT ẤN TYPE V1 DESROUSSEAUX CỦA CHÍNH PHỦ BẢO ĐẠI Sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam Tên lãnh thổ chia thành: NORD VIETNAM, CENTRE VIETNAM, SUD VIETNAM Dấu hoa thị hoặc gạch ngang ở 2 bên Dạng V1 …

Xem bài viết

Nhật ấn chính quyền Bảo Đại | Type V3 Desrousseaux

Năm 1951, Pháp đã đồng ý để lại cho Việt Nam quyền giám hộ của các dân tộc thiểu số. Tại vùng cao nguyên, các con dấu nhật ấn được thêm từ Việt Nam vào tên lãnh thổ. Desrousseaux phân nhật ấn này vào dạng V3, chúng được sử dụng trong thời gian khá ngắn, khoảng 5 tháng nên đây …

Xem bài viết

Nhật ấn lục giác Type H Desrousseaux của bưu cục tư nhân

Dạng H lục giác với hình tròn bên trong xuất hiện từ năm 1906 và được sử dụng tới 1925. Đây là nhật ấn của các bưu cục tư nhân tham gia vào hoạt động bưu chính, chúng được phân biệt bởi hình lục giác, khác với bưu cục của bưu điện có nhận ấn hình tròn. Các bưu cục …

Xem bài viết

Nhật ấn lục giác Type H1 Desrousseaux của bưu cục tư nhân

Dạng H1 Desrousseaux được tạo ra vào cuối năm 1943 cho các bưu cục tư nhân tại nông thôn, trong chiến tranh chúng cũng được sử dụng tại một số bưu cục thành thị. Khác với dạng H Desrousseaux có vòng trong bên trong, dạng H1 Desrousseaux không còn vòng tròn bên trong nữa. Các bưu cục cũng vẫn được …

Xem bài viết

Nhật ấn lục giác Type H2 Desrousseaux của bưu cục tư nhân

Dạng H2 Desrousseaux được tạo ra vào cuối năm 1943 cho các bưu cục tư nhân tại thành phố. Giống như H1, dạng H2 Desrousseaux không có vòng trong bên trong, nhưng hình lục giác là nét gạch đứt. Các bưu cục cũng vẫn được xếp theo thứ tự A, B, C. NHẬT ẤN BƯU CỤC TƯ NHÂN TYPE H2 …

Xem bài viết