Dấu nhật ấn Type T2 Desrousseaux | Bưu cục điện báo

Từ năm 1882, hoạt động điện báo và thư tín sáp nhập vào với nhau và dùng chung dấu nhật ấn. Trước đó, bưu điện sử dụng nhật ấn khác nhau giữa 2 hoạt động này. Dạng T2 Desrouseaux có hình tròn lượn sóng, khối ngày tháng nằm trên cùng một dòng. NHẬT ẤN TYPE T2 DESROUSSEAUX Hình tròn lượn …

Xem bài viết