Nhật ấn thời kỳ tiền thuộc địa | Dấu bưu cục Type PR Desrousseaux

Loại nhật ấn này tới Đông Dương vào tháng 12 năm 1862, được biết đến trên thư sớm nhất là ngày 1/1/1863, sau đó vẫn được sử dụng cho tới năm 1864. Type PR là loại nhật ấn dùng cho cả thư quân sự và dân sự, chúng được đóng bằng 2 loại mực xanh và đen trong đó màu …

Xem bài viết