Nghị định ngày 17/10/1887 về việc thành lập Liên bang Đông Dương

Theo Nghị định của tổng thống nước Cộng hòa Pháp ban hành ngày 17/10/1887, Pháp thống nhất ba “xứ”: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Cao Miên để nhập với Nam Kỳ thành một khối gọi là “Liên hiệp Đông Dương” (Union indochinoise) và thuộc quyền Bộ Thuộc địa (Ministère des Colonies) còn Lào thì mãi đến ngày 03/10/1893 mới nhập …

Xem bài viết