Nghị định ngày 18/11/1882 về một mức thuế ưu đãi giữa Nam Kỳ và các thuộc địa Anh tại châu Đại Dương

Ngày 18/11/1882, tổng thống Pháp đã ban hành một Nghị định về một mức thuế ưu đãi riêng giữa Nam Kỳ và các thuộc địa Anh tại châu Đại Dương, bao gồm: Tây Úc, Nam Úc, New South Wales, New Zealand, Queensland, Tasmania và Victoria. Đây đều là các quốc gia và vùng lãnh thổ chưa thuộc UPU. Lưu ý …

Xem bài viết