Phụ thu hàng hải cho khoảng cách >300 hải lý, áp dụng cho trao đổi thư tín liên thuộc địa hoặc gửi đi quốc tế

Nghị định ngày 27/3/1879 của tổng thống nước cộng hòa Pháp sửa đổi biểu thuế bưu chính mới cho chế độ quốc tế và liên thuộc địa có tính đến phụ phí hàng hải cho khoảng cách lớn hơn 300 hải lý. Điều này chỉ áp dụng cho thư tín gửi đi các nước UPU và thuộc địa của các …

Xem bài viết