Sắc lệnh số 13, banh hành ngày 17/1/1876 về thực thi Nghị định ngày 16/11/1875

Sắc lệnh này do giám đốc Sở nội vụ Piquet ký ban hành tại Sài Gòn ngày 17/1/1876 nhằm thực thi Nghị định 16/11/1875 của Tổng thống cộng hòa Pháp về sửa đổi biểu cước bưu chính trong quan hệ giữa Pháp & thuộc địa. Ý nghĩa: Văn bản này cho các bạn biết thời điểm áp dụng Nghị định …

Xem bài viết

Nghị định ngày 4/5/1876 về áp dụng biểu cước bưu chính mới liên quan đến thư, bưu thiếp, giấy kinh doanh, mẫu hàng hóa, báo chí

Nghị định được ban hành tại Pháp ngày 4/5/1876, có hiệu lực từ 1/7/1876 về biểu cước bưu chính mới liên quan đến thư, bưu thiếp, giấy kinh doanh, mẫu hàng hóa, báo chí áp dụng cho Pháp và các thuộc địa Pháp gửi đi các nước UPU. Tại Đông Dương, nó có hiệu lực từ 20/7/1876 theo Sắc lệnh …

Xem bài viết

Nghị định 16/3/1877 về sửa đổi cước bưu chính tới các thuộc địa Anh, Tây Ban Nha và Hà Lan, Shanghai và Yokohama

Nghị định 16/3/1877 của Tổng thống cộng hòa Pháp về sửa đổi biểu cước bưu chính tới các thuộc địa Anh, Tây Ban Nha và Hà Lan, Shanghai Trung Quốc và Yokohama Nhật Bản được áp dụng tại Pháp và các thuộc địa. Điều 1: Liên quan đến thư từ, bưu thiếp, giấy kinh doanh, mẫu hàng hóa, báo chí và …

Xem bài viết

Sắc lệnh 74 ngày 2/5/1877 về việc thực thi các điều 1, 3, 5, 8, 9 Nghị định 16/3/1877

Sắc lệnh này do giám đốc Sở nội vụ Piquet ký ban hành tại Sài Gòn ngày 2/5/1877 nhằm thực thi các Điều 1, 3, 5, 8, 9 thuộc Nghị định 16/3/1877 của Tổng thống cộng hòa Pháp về sửa đổi biểu cước bưu chính tới các thuộc địa Anh, Tây Ban Nha và Hà Lan, Shanghai Trung Quốc và Yokohama Nhật …

Xem bài viết

Nghị định 16/5/1877 về biểu cước bưu chính gửi đi thuộc địa Bồ Đào Nha, Brasil

Điều 1: Nghị định đề cập tới trao đổi bưu chính giữa một bên gồm: Pháp, Algieria, các thuộc địa Pháp, các văn phòng của Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Tunis, Tanger, Shanghai, Yokohama với: Nhật Bản, thuộc địa Bồ Đào Nha (Goa, Macao, Cape Verde, San Thome & Prince, Ajuda, Angola, Mozambique, Timor), Brasil. Điều 4: Nghị định …

Xem bài viết

Sắc lệnh 101 ngày 12/7/1877 về việc thực thi các điều 1, 4, 5, 6 Nghị định 16/5/1877

Sắc lệnh này do giám đốc Sở nội vụ Piquet ký ban hành tại Sài Gòn ngày 12/7/1877 nhằm thực thi các Điều 1, 4, 5, 6 thuộc Nghị định 16/5/1877 của Tổng thống cộng hòa Pháp về sửa đổi biểu cước bưu chính tới các thuộc địa Bồ Đào Nha, Nhật Bản và Brasil. Văn bản này cho các bạn biết …

Xem bài viết

Nghị định 14/8/1877 bổ sung cước bưu chính gửi đi Ba Tư, Argentina, thuộc địa Đan Mạch, Nga, Hongkong

Điều 2: Nghị định liên quan đến trao đổi thư, bưu thiếp, giấy kinh doanh, mẫu hàng hóa, báo chí và các ấn phẩm in , giữa: Các thuộc địa Pháp và cơ sở Pháp tại Thượng Hải và Yokohama gửi tới Perse (Ba Tư); Pháp, Algieria, các thuộc địa Pháp, các cơ sở Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ai …

Xem bài viết

Sắc lệnh 164 ngày 13/10/1877 về việc thực thi các điều 2, 4, 5, 6, 7,8 Nghị định 14/8/1877

Sắc lệnh này do giám đốc Sở nội vụ Piquet ký ban hành tại Sài Gòn ngày 13/10/1877 nhằm thực thi các Điều 2 (pragraph 2 & 3), 4, 5, 6, 7, 8 Nghị định 14/8/1877 của Tổng thống cộng hòa Pháp về sửa đổi biểu cước bưu chính tới Ba Tư, các thuộc địa Đan Mạch; Argentina; Nga, Hongkong.

Xem bài viết

Sắc lệnh số 198 năm 1877 về việc gửi danh thiếp tại các thuộc địa

Theo Sắc lệnh này, các tấm danh thiếp (cartes de visite) dưới dạng in hoặc viết tay khi gửi trong bì thư mở không dán sẽ có: Mức cước là 10c cho mỗi phong bì chứa 1-2 danh thiếp gửi khác bưu cục; Mức cước là 5c cho mỗi phong bì chứa 1-2 danh thiếp gửi trong cùng bưu cục; …

Xem bài viết

Nghị định ngày 16/3/1878 về việc sửa đổi biểu cước bưu chính đi Argentina

Nghị định này được ban hành tại Pháp ngày 16/3/1878 quy định về biểu cước bưu chính gửi từ Pháp, Algieria, thuộc địa Pháp và các bưu cục của Pháp tại nước ngoài gửi đi Argentina. Trường hợp thư đến từ Argentina chưa thanh toán cước phí người nhận sẽ phải trả 70c cho mỗi 15g để được nhận thư. …

Xem bài viết